ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครราชสีมา

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2510 ชื่อ “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (สวนหม่อน)” สังกัดกองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2515 สถานสงเคราะห์ฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 583 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อ.เมือง ใช้ชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง” มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ประกอบด้วยอาคารผู้รับการสงเคราะห์ชาย 1 หลัง อาคารผู้รับการสงเคราะห์หญิง 1 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง และ บ้านพักเจ้าหน้าที่

     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2546 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ทำพิธีส่งมอบภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542) และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ได้ถ่ายโอนบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการจำนวน 7 คน และ ลูกจ้างประจำจำนวน 11 คน ให้เป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้การอุปการะผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่พักอาศัย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. ให้บริการแก่ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์
2. ให้บริการแก่ผู้สูงอายุภายนอกสถานสงเคราะห์

กิจกรรมมูลนิธิ 

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ’ภายใน’สถานสงเคราะห์

     ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการภายในสถานสงเคราะห์ เป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีผู้อุปการะ อยู่กับครอบครัวไม่ได้หรือไม่มีความสุข และผู้เข้ารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นบริการจากภาครัฐ

คุณสมบัติของผู้รับบริการ
1. เป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย ชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ต้องมีความสมัครใจ
3. ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีอาญา
4. ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตราย
5. ไม่พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
6. ต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
7. เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากมีฐานะยากจน ขาดผู้ดูแลและผู้ให้ความช่วยเหลือ ไม่มีผู้อุปการะ หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ’ภายนอก’สถานสงเคราะห์

1. ให้บริการในรูปแบบ ศูนย์บริการผู้สูงอายุโพธิ์กลาง โดยผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน หรือในชุมชนมาใช้บริการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานสงเคราะห์จัดขึ้น

2. ให้บริการโดยการ ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปยังชุมชนและอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยนำบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย แนะนำด้านสุขอนามัย บริการตัดผม นันทนาการ ข้อมูลข่าวสาร

ติดต่อ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง
ที่อยู่: 583 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 044242521
facebook:

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา Home for the Aged Ratchasima (คามิลเลียนโคราช)

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา Home for the Aged Ratchasima (คามิลเลียนโคราช)

การก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานเป็นการดำเนินโครงการแบบที่ให้การบริการครบวงจรแต่อยู่ในราคาที่ย่อมเยา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น โดยงบประมาณส่วนหนึ่งนั้นมาจาก มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยและสังฆมณฑลนครราชสีมา

          การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นการออกแบบบ้านผู้สูงอายุร่วมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ในพื้นที่ทั้งหมด และ วางศิลาฤกษ์ใน เดือน มกราคม 2556 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการรองรับผู้สูงอายุได้จำนวน 50 คนแรกภายในสิ้นปี พ.ศ.2557 และ จะค่อย ๆ ก่อสร้างเพิ่มเติมจนกว่าจะครบ 150 คน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พื้นที่ทั้งหมดในการก่อสร้างประมาณ 11,000 ตารางเมตร อาคารที่สร้างสำหรับรองรับผู้สูงอายุจะเป็นอาคาร 2 ชั้น รวม 6 อาคาร งบประมาณการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคาร รวม 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) ส่วนระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ลิฟต์ไฮโดรลิค 2 ตัว ระบบไฟฟ้า-ประปา ระบบเก็บกักน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งถนน ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างส่วนนี้อีกจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)

          เริ่มต้นในปี พ.ศ.2555 สังฆมณฑลนครราชสีมาและมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย มอบทุนทรัพย์ส่วนแรกในการก่อสร้างโครงการ หน่วยงานละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) และในปี พ.ศ. 2556 จะมอบทุนทรัพย์เพิ่มเติมอีก หน่วยงานละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสังฆมณฑลนครราชสีมาและมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งยังคงขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) การขอรับบริจาคจากู้ที่มีจิตศรัทธา จีงเป็นสิ่งจำเป็นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และ ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 และจะยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ  จนกว่าโครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์
บ้านผู้สูงอายุ จะเปิดรับผู้สูงอายุที่พักประจำ จำนวน 150 คน และ แบบเช้าไป-เย็นกลับ (Day Care) อีกจำนวน 50 คน มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังซึ่งจะได้รับการดูแลโดยความร่วมมือจากบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในตัวเมืองโคราช
    การให้บริการแบบเช้าไป-เย็นกลับ (Day Care) ซึ่งเปิดบริการเฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เป็นการเปิดบริการสำหรับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ลูก ๆ ไม่มีเวลาดูแลแต่ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพัง แผนกนี้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิต

ติดต่อ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา Home for the Aged Ratchasima (คามิลเลียนโคราช)
ที่อยู่: 892 ถนน เดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 044 957 260
facebook:

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครราชสีมา ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครราชสีมา ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ

รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์-อัมพาต โรคซึมเศร้า
-เน้นกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
-มีกิจกรรมทุกเช้าเพื่อฟื้นฟูจิตใจ
-อาหารตามโภชนาการวันละ3มื้อ พร้อมอาหารว่าง
-ทำความสะอาดห้องพัก ของใช้ เสื้อผ้า ทุกวัน
-เครื่องสันทนาการ โทรทัศน์
-การดูแลขั้นพื้นฐานทางพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
-มีทีมนักกายภาพและพยาบาลวิชาชีพดูแล

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนครราชสีมา ในเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ
ที่อยู่: 263 ม.7 ต.สุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 0661469966, 065-5361591
facebook:
Line: https://line.me/ti/p/9F1ifO50BI

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครราชสีมา ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครราชสีมา ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม

รับดูแล

 • ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตนเองได้ และ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการ การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ
 • ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ ต้องการทำ กายภาพบำบัด
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ผู้ป่วย ที่ให้อาหาร ทางสายยาง
 •  ผู้ป่วย เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน
 • ผู้ป่วย ใส่ สายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วย สมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วย ที่มี แผลกดทับ
 • ผู้ป่วย ที่ไม่รู้สึกตัว

#ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต #ผู้ป่วยความจำเสื่อม #ผู้ป่วยระยะพักฟื้น #ผู้ป่วยมะเร็ง #ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครราชสีมา ปิยภัทร เนอร์สซิ่งโฮม
ที่อยู่: เลขที่ 879/85 ม. 1 หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์สุรนารายณ์ ซ.20 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร: 092-591-4996
website: https://www.pnhcare.com/
Facebook:

โคราชเนอรสซิ่งโฮม โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

โคราชเนอรสซิ่งโฮม โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

ศูนย์โคราชเนอรสซิ่งโฮม โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล สถานที่ที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุที่คุณรัก ด้วยห้องพักที่ออกแบบมา เพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุ พร้อม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัย และปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาล ภายใต้การผู้ดูแล ของทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง

การบริการ

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ จากแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ เช่น นักกายภาพ นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด
 • บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีให้บริการทั้งแบบอยู่ประจำ และไปกลับ
 • บริการจัดส่งทีมดูแลคุณภาพที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สำหรับดูแลผู้สูงอายุนอกสถานที่

ติดต่อ โคราชเนอรสซิ่งโฮม โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
ที่อยู่: แผนกดูแลผู้สูงอายุโคราช บริเวณชั้น 5 โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล
โทร: 044 263 777-84 ต่อ 303 และ 062 201 5614
website:
Facebook:

ศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุ GNAS นครราชสีมา บริการพนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

ย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุ GNAS นครราชสีมา บริการพนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้ป่วยในระยะพักฟื้น อย่างผิดวิธี ถ้าคุณให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างผิดวิธีไม่ได้มาตรฐานที่ถูกต้องนั้น อาจส่งผลให้อาการของโรค หรือผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักขึ้นได้ หรืออาจพบกับปัญหาอื่นอีกซึ่งจะพบได้บ่อยมาก คือ การพลัดตกหกล้ม ซึ่งสาเหตุหลักล้วนมาจาก“ การขาดคนดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ” ซึ่งอาจเป็นผลแห่งการสูญเสียคนที่เรารักตลอดไป เพราะเราไม่ได้ดูแลใส่ใจคนที่เรารัก ด้วยความเข้าใจเท่านั้นเอง ดังนั้น เราควรหาแนวทางการดูแลบุคคล ที่ท่านรักอย่างถูกวิธี ศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุ GNS บริการพนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด

ติดต่อ ศูนย์พักฟื้นดูแลผู้สูงอายุ GNAS บริการพนักงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล
ที่อยู่: 1186/1-2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 044072296 ,061-7939668
Facebook:

บ้านลลิสา เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น นครราชสีมา

 บ้านลลิสา เครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น นครราชสีมา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครราชสีมา บ้านลลิสา Nursing Home เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยในโปรแกรมต่างๆได้แก่ โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและโปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง จุดมุ่งหมายของบ้านลลิสาคือการให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลลิสา นครราชสีมา
ที่อยู่: 643 หมู่ 3 ตำบล สุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 0882524336

ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพาดี นครราชสีมา

ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพาดี นครราชสีมา

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นครราชสีมา บ้านพาดี รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น กายภาพบำบัด รายวัน-รายเดือน #ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ #ติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต

ติดต่อ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ บ้านพาดี นครราชสีมา
ที่อยู่: 937/15 ม.5 ซ.ชัยวิรูญรัตน์ ต.หนองจะบก เทศบาลนครนครราชสีมา 30000
โทร: 091-831-7948, 044-278757
facebook:

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสานสุข เนอร์สซิ่งโฮม นครราชสีมา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสานสุข เนอร์สซิ่งโฮม นครราชสีมา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสานสุข นครราชสีมา รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น กายภาพบำบัด

ติดต่อ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสานสุข เนอร์สซิ่งโฮม นครราชสีมา
ที่อยู่: 263 ม.7 ต.สุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 0819994635

อาธินา เนอร์สซิ่ง แคร์ นครราชสีมา บริการให้คำปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุ

 อาธินา เนอร์สซิ่ง แคร์ นครราชสีมา บริการให้คำปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุ

ค่าอบรม ประมาณ1,500 บาท / 1 ท่าน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การช่วยให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังการรักษา ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีและกลับมาแข็งแรงกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง(ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับ เอกสารและอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน )
#ความรู้ที่จะได้รับ
– การดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับอย่างถูกต้อง
– ได้ทักษะกายภาพเบิ้องต้น
– การให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธี
– ขั้นตอนและวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

ติดต่อ อาธินา เนอร์สซิ่ง แคร์ บริการให้คำปรึกษา และอบรม การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก
ที่อยู่: 517/153 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
โทร: 091-831-7948, 044-278757
facebook:

ราชสีมา เนอร์สซิ่ง แคร์ รับส่งพนักงานและบุคคลากรทางการพยาบาล

ราชสีมา เนอร์สซิ่ง แคร์ รับส่งพนักงานและบุคคลากรทางการพยาบาล

บริการส่งพนักงาน มืออาชีพ ที่ผ่านการจบหลักสูตรเฉพาะทางและผ่านการอบรมขั้นสูง เพื่อการดูแลบุคคลที่ท่านรัก พร้อมการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการพยาบาล

ติดต่อ ราชสีมา เนอร์สซิ่ง แคร์ รับส่งพนักงานและบุคคลากรทางการพยาบาล
ที่อยู่: 1592/43 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร: 064 194 2996
facebook: https://bit.ly/3I5RZTq

แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2021 Eldercarethailand | Powered by Eldercarethailand

Thaiseniorcare
Logo
Shopping cart